Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  • Event Rental Solutions BV, gevestigd te Zaandam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52347435
  • Afnemer: de wederpartij van ERS bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking.
  • Diensten: door ERS aan Afnemer te leveren diensten, waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- de verhuur van (on)roerende zaken, het geven van advies, het direct alsook indirect ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
  • Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd.
  • Schade: alle door Afnemer geleden directe en indirecte vermogensschade, inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, fiscalisten en juridisch adviseurs ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
  • Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.7       Verhuur: de Dienst bestaande uit de verhuur van Goederen die door ERS voor verhuur zijn bestemd en uit dien hoofde krachtens Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking (zullen) worden gesteld.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Afnemer en ERS, waaronder begrepen aanbiedingen en (precontractuele) verbintenissen.
  • Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen en/of aanvullingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en uitdrukkelijk zijn aanvaard door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van ERS. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

 

 1. Totstandkoming van een Overeenkomst
  • Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Acceptatie van een aanbieding alsook orders zijn voor ERS eerst bindend, wanneer schriftelijk door ERS bevestigd, dan wel ERS ter zake een factuur uitreikt aan Afnemer, dan wel bij aanvang van feitelijke uitvoering door ERS.
  • Het staat ERS vrij om een aanbieding dan wel order al dan niet te accepteren.
  • Indien acceptatie door Afnemer afwijkt van een aanbieding dan bindt dit ERS niet.
  • Eenzijdige annulering door Afnemer is ongeldig, tenzij en voor zover ERS zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaard.
  • ERS is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van ERS als bindend.
  • Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de Overeenkomst indien en voor zover in de Overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de laatste.
  • De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die zijn bijgevoegd bij de offertes of aanbiedingen dan wel getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden Goederen en Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der Overeenkomst, verplichten ERS niet tot enige vergoeding en geven Afnemer niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
  • Afspraken met haar personeel binden ERS niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

 

 1. Prijzen

4.1        Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen, is een prijs die in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeengekomen, gebaseerd op levering af distributiecentrum van ERS.

4.2        Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, statiegeld, emballage, en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen doch inclusief eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen zijn voor rekening van de Afnemer de kosten voor transport, verzending en porto alsook kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen

4.3        ERS kan handlings- en administratiekosten in rekening brengen bij het retourneren van Goederen.

4.4        ERS is ten allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren.

4.5        Indien omzetbelasting of andere belastingen of heffingen niet verschuldigd zijn omdat de geleverde Goederen zijn bestemd voor levering buiten Nederland, zal ERS ter zake extra gegevens mogen verlangen alvorens eventuele prijs verminderingen worden toegepast.

4.6        Indien een gedeelte van de Overeenkomst in overleg met ERS wordt geannuleerd of komt te vervallen, behoudt ERS zich het recht voor de geoffreerde prijzen voor het overig deel van de Overeenkomst aan te passen.

 • 7 Indien uitvoering van een Overeenkomst moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht aan Afnemer.
 • 8 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van ERS op verrekening daarvan onverlet.

 

 1. Wijziging en annulering van de Overeenkomst
 • 1 De door Afnemer na totstandkoming van een Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Afnemer tijdig en schriftelijk aan ERS ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Afnemer, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door ERS zijn bevestigd.
 • 2 Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij door ERS op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst kon worden gerekend, worden Afnemer extra in rekening gebracht.
 • 3 Indien de Afnemer de Overeenkomst wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door ERS schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan ERS alle met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien ERS zulks wenst, is Afnemer tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schade.

5.4       Zonder uitsluiting van het in artikel 5.3 bepaalde is de Afnemer in geval van annulering, om welke reden ook – overmacht aan de zijde van de Afnemer inbegrepen – verschuldigd en gehouden te betalen:

 1. indien een Overeenkomst -al dan niet deels- wordt geannuleerd meer dan 120 dagen voor aanvang van de geplande uitvoering, 25 % van de overeengekomen prijs;
 2. indien een Overeenkomst -al dan niet deels- wordt geannuleerd tussen 61 en 120 dagen voor aanvang van de geplande uitvoering, 40 % van de overeengekomen prijs;
 3. indien een Overeenkomst -al dan niet deels- wordt geannuleerd tussen 31 en 60 dagen voor aanvang van de geplande uitvoering, 60 % van de overeengekomen prijs;
 4. indien een Overeenkomst -al dan niet deels- wordt geannuleerd tussen 7 en 30 dagen voor aanvang van de geplande uitvoering, 70 % van de overeengekomen prijs;
 5. indien een Overeenkomst -al dan niet deels- wordt geannuleerd minder dan 7 dagen voor aanvang van de geplande uitvoering, 100 % van de overeengekomen prijs.

5.5       Bedragen die ERS met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de Afnemer te allen tijde volledig aan ERS te worden vergoed.

 • 6 ERS is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de Overeenkomst uit te voeren en aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Afnemer wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, vallende onder de noemer Meerwerk.
 • 7 Wanneer de Afnemer de uitvoering van een Overeenkomst schorst, is ERS gerechtigd de voorzieningen die zij dientengevolge moet maken als Meerwerk te verrekenen. Indien de schorsing van de uitvoering van de Overeenkomst langer dan een maand heeft geduurd, is ERS bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft ERS recht op de volledige aanneemsom, vermeerderd met de kosten, die ze als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en de tengevolge van de opzegging geleden schade, verminderd met de haar vanwege de beëindiging bespaarde kosten.
 • 8 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst is niet voor rekening van ERS tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden.

 

 1. Meer- en minderwerk
 • 1 Wijzigingen in de Overeenkomst worden ook als Meer- en Minderwerk beschouwd in geval van :
 • wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van de Overeenkomst;
 • de door Afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 • afwijkingen groter dan 10% van bedragen en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden en/of stelposten;
 • omstandigheden als in deze Voorwaarden bepaald.

6.2       Het gemis van een schriftelijke opdracht tot Meerwerk laat de aanspraken van ERS op verrekening daarvan onverlet.

 • 3 Verrekening van het Meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan vindt verrekening plaats bij de eindafrekening.
  • 4 Verrekening van Minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

 

 1. Betaling

7.1        ERS doet aan Afnemer een factuur toekomen met vermelding van het voor de genoemde levering verschuldigd geworden bedrag.

7.2        Betaling aan ERS dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door ERS aan te geven wijze. Betaling dient plaats te vinden in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ERS is bevoegd om bedragen die zij op enig moment heeft te vorderen van Afnemer, te verrekenen met bedragen verschuldigd door ERS of met haar verbonden vennootschappen.

7.3        In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan ERS, direct opeisbaar, Afnemer komt zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.

7.4        In geval van niet-tijdige betaling wordt Afnemer aan ERS verschuldigd een vergoeding gelijk aan de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW.

7.5        In geval van niet-tijdige betaling, binnen de daartoe wettelijk gestelde kaders zijn alle kosten in verband met invordering van betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van Afnemer. De minimale incassokosten bedragen € 40, zulks met inachtneming van bovenstaande en nader te bepalen door ERS.

7.6        Betaling door Afnemer aan ERS wordt toegerekend aan incassokosten, rente en vervolgens de oudst openstaande vordering van ERS op Afnemer. Zulks in weerwil van eventuele andersluidende aanwijzing door Afnemer.

 • 7 Indien Afnemer de Overeenkomst in onderaanneming door ERS doet uitvoeren, zal Afnemer op eerste verzoek van ERS zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan ERS cederen. Afnemer verleent ERS reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 • 8 ERS heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de Afnemer zekerheid stelt voor de betaling, of een door ERS te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien ERS aanleiding ziet zulks te verlangen.

 

 1. Levering

8.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van ERS. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van de Afnemer.

8.2       Indien en voor zover ERS zorg draagt voor transport van de Goederen, doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 8.1.

8.3       Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.

8.4       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt Levering plaats op de begane grond van de apart met Afnemer overeengekomen bestemming.

8.5       Indien ERS zorg draagt voor het vervoer, is ERS vrij in het bepalen van de route, de transporteur en de verpakking.

8.6       Indien ERS zorg draagt voor het vervoer, is het aan Afnemer om de Goederen naar genoegen aanvullend te verzekeren.

8.7       ERS heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welke geval hetgeen omtrent dergelijke leveringen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is.

8.8       Indien de datum van feitelijke levering van Diensten of Goederen door toedoen van de Afnemer wordt uitgesteld dan gaat het risico van de Goederen dan wel Diensten desondanks over op Afnemer met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie dan wel opslagruimte van ERS zijn geadministreerd als ‘goederen van Afnemer’. Op dat moment heeft Levering geacht te hebben plaatsgevonden. Eventuele extra kosten voor opslag, vervoer, verzekering zijn voor rekening van de Afnemer.

8.9       Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur maat, etc vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.

8.10      Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorgaande schriftelijke goedkeuring en onder nadere voorwaarden zoals te stellen door ERS. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.

 

 1. Diensten

9.1       Indien ERS Diensten levert aan Afnemer, dan zal ERS zich inspannen deze Diensten zo goed mogelijk te (laten doen) uitvoeren.

9.2       Afnemer stemt ermee in dat ERS voor de levering en uitvoering van overeengekomen Diensten gebruik kan maken van derden. ERS is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van derden behoudens en voor zover voortvloeiend uit grove nalatigheid dan wel opzet verwijtbaar aan ERS.

9.3       De instemming van Afnemer met het inschakelen van derden door ERS omvat tevens de bevoegdheid van ERS om in te stemmen met een beperking van de aansprakelijkheid van voornoemde derden.

9.4       Goederen bestemd voor Verhuur worden door ERS schoon en gebruiksklaar geleverd. Eventuele beschadigingen dienen door Afnemer te worden gemeld op moment dat de voor Verhuur bestemde Goederen aan haar ter beschikking worden gesteld.

9.5       Afnemer dient Goederen bestemd voor Verhuur, waaronder kook-, bak- en warmhoudapparatuur alsmede bestek, servies en glaswerk te retourneren zonder etens- en/of drankresten.

9.6       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient in geval ERS niet zorg draagt voor het transport van de Goederen bestemd voor Verhuur, die goederen door Afnemer tijdens kantooruren in oorspronkelijke staat en compleet terug te worden geleverd bij de opslagruimte of het magazijn van ERS.

9.7       Afnemer dient Goederen bestemd voor Verhuur stickervrij te retourneren, indien de goederen niet stickervrij worden geretourneerd zal ERS kosten in rekening brengen aan Afnemer op basis van de tijd besteed aan het stickervrij maken van het geretourneerde.

9.8       Indien de Goederen bestemd voor Verhuur door Afnemer worden geretourneerd in vuile staat dan wel met etens- of drankresten, dan kan ERS schoonmaakkosten in rekening brengen tot maximaal 20% van de overeengekomen huurprijs dan wel de kostprijs van ERS, zulks ter keuze van ERS.

9.9       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de voor Verhuur bestemde Goederen in dezelfde staat en op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in kratten e.d.) op de retourdatum op een nader bepalen tijdstip klaar te staan om opgehaald te worden zulks op een wijze als destijds door ERS afgeleverd, bij gebreke waarvan ERS extra kosten in rekening zal brengen.

9.10      Op het moment dat de Goederen na afloop van Verhuur aan ERS worden geretourneerd zullen deze op de bedrijfslocatie van ERS worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van ERS zijn in deze bindend.

9.11      Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur maat, etc vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.

 

 1. Opleveringstermijn bij Diensten

10.1      Overschrijding van de (op)leveringstermijn, anders dan door overmacht, ontslaat de Afnemer nimmer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en zal Afnemer evenmin het recht geven ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de Afnemer ERS bij totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door ERS schriftelijk is bevestigd.

 • 2 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan ERS ter beschikking worden gesteld. Bij niet-tijdige levering door de Afnemer is ERS gerechtigd de datum van uitvoering van de Overeenkomst nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door Afnemer te geschieden.
 • 3 ERS is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de Afnemer geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien -uitsluitend ter beoordeling van ERS:
 • de Afnemer niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze Voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting;
 • de Afnemer ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan ERS te voldoen;
 • er een gegronde reden is aan te nemen dat Afnemer in gebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan ERS te voldoen;
 • Afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
 • Afnemer overgaat tot boedelafstand, danwel indien er beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen;
 • ERS bij het sluiten van de overeenkomst een bankgarantie van Afnemer heeft verzocht en deze niet tijdig heeft ontvangen;
 • Afnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden;
 • door weers-, en/of terreinomstandigheden de constructieve en persoonlijke veiligheid niet geborgd kan worden.

 

In geval en voor zover deze bepaling van toepassing is wordt hetgeen door Afnemer aan ERS verschuldigd is terstond opeisbaar

 

 1. Aanvullende verplichtingen Afnemer
 • 1 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan ERS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ERS worden verstrekt.
 • 2 De Afnemer zorgt ervoor dat ERS tijdig en kosteloos kan beschikken over:
 • de benodigde gegevens voor de opzet van de voor Verhuur bestemde Goederen, beschikkingen, vergunningen en ontheffingen, een en ander zo nodig op aanwijzing van ERS;
 • het terrein, bereikbaar met een vrachtwagen, waarop de voor Verhuur bestemde Goederen worden afgeleverd cq opgebouwd, leeg opgeleverd;
 • een correcte plattegrond van en routebeschrijving naar het terrein;
 • tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
 • aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie, tenzij anders overeengekomen verzorgt ERS stroomaansluitingen tot aan de grond;
 • Afnemer zal bij sneeuwval eventuele daken van hetgeen ter beschikking is gesteld krachtens Verhuur, sneeuwvrij houden, bijvoorbeeld door verwarming;
 • schaftgelegenheid en parkeerruimte gedurende de gehele huurperiode;
 • ERS heeft te alle tijde toegang tot het evenemententerrein en de Goederen;
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, afvoer en/of afsluitbare opslag van bouwstoffen, materialen en werktuigen; aan- en afvoer geschiedt met een vrachtwagen.
  • 3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de gewone functie van het terrein geheel of ten dele gehandhaafd blijft, dient Afnemer er zorg voor te dragen, dat er voor ERS afdoende mogelijkheden aanwezig zijn om de Overeenkomst uit te voeren.
  • 4 Afnemer dient er zorg voor te dragen, dat derden, die in zijn opdracht werken uitvoeren, geen vertraging veroorzaken voor de werkzaamheden van ERS. Indien er toch om voornoemde redenen vertraging ontstaat komen de kosten hiervan voor rekening van Afnemer.
  • 5 In geval krachtens Verhuur tenten door ERS ter beschikking gesteld zijn, dan dienen deze tenten gedurende de gehele huurperiode iedere dag door Afnemer dichtgemaakt te worden en gecontroleerd worden op eventuele andere zaken die de constructieve veiligheid kunnen aantasten. Indien deze geconstateerd worden moet Afnemer dit direct melden aan ERS.
  • 6 Krachtens Verhuur ter beschikking gestelde tenten zijn voorzien van constructieberekeningen alsook verklaringen omtrent het brandgedrag van het zeil.
  • 7 Krachtens Verhuur ter beschikking gestelde tenten en overkappingen geldt dat het gebruik van de vloeren alsook het ingehangen gewicht niet het technisch toelaatbare mag overschrijden. Tevens dienen vloeren van tenten en overkappingen uitsluitend te worden gebruikt waarvoor deze door ERS zijn bestemd.
  • 8 Afnemer dient ervoor te zorgen dat bij aanvang van de afbouw van de in artikel 11.5 bedoelde tenten, deze vanaf 08.00 ‘s ochtend leeg zijn.
  • 9 Ingeval ERS in opdracht van Afnemer op locatie de opbouw en afbouw van de voor Verhuur bestemde Goederen verzorgt, is Afnemer verplicht hierbij aanwezig te zijn. De kosten verbonden aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen c.q. toestemmingen voor het plaatsen van de voor Verhuur bestemde Goederen op openbare of aan derden toebehorende wegen of terreinen komen ten laste van Afnemer.

11.10    Afnemer draagt het risico vanaf het moment dat het de voor Verhuur bestemde Goederen krachtens Overeenkomst door ERS zijn opgebouwd of langs en op het terrein/parcours zijn geplaatst.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1      De eigendom van door ERS geleverde Goederen, anders dan die bestemd voor Verhuur,  gaat op Afnemer niet eerder over dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met ERS gesloten overeenkomst tot het leveren van Goederen en/of het verrichten van Diensten aan ERS verschuldigd is, ten volle heeft betaald.

12.2      Afnemer is verplicht de Goederen, waarvan de eigendom nog bij ERS rust, duidelijk afgescheiden van andere Goederen en overigens naar behoren te bewaren en deze voor de duur dat zij nog onder hem zijn mede ten behoeve van ERS naar behoren tegen het risico van beschadiging of verlies door brand, explosie of diefstal te verzekeren.

12.3      Over Goederen, waarvan de eigendom nog bij ERS rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, daaronder valt niet het gebruik van die Goederen voor het verstrekken van zekerheid.

12.4      Wanneer Afnemer enige verplichting uit hoofde van of in verband met ERS gesloten overeenkomst tot het leveren van Goederen en/of het verrichten van Diensten niet ten volle nakomt, is ERS gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende Goederen eigenmachtig terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500 per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Afnemer. Afnemer verleent ERS reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

12.5      De eigendom van die geleverde emballage, waarvoor Afnemer statiegeld heeft betaald en/of die voor hergebruik in aanmerking komt, gaat in geen geval over op Afnemer.

 

 1. Kwaliteit, tekortkomingen, garantie

13.1      De afgeleverde Goederen gelden slechts als niet deugdelijk indien Afnemer aantoont dat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst voor die Goederen gelden en op relevante punten niet overeenkomen en/of niet geschikt zijn voor gebruik, indien deze eigenschappen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen ERS en Afnemer, dan wel dat uit de aard van de Goederen het gebruik onmogelijk blijkt.

13.2      ERS geeft geen verdere garantie dan de garantie van haar toeleveranciers en of producenten voor het desbetreffende product.

13.3      Afnemer is gehouden de afgeleverde Goederen bij oplevering dan wel na afgifte onverwijld te controleren op volledigheid en deugdelijkheid. Op tekorten en gebreken die bij het zorgvuldig uitvoeren van de voornoemde controle ten tijde van voornoemde aflevering geconstateerd behoren te worden, kan Afnemer tegenover ERS geen beroep doen indien deze gebreken niet binnen  8 (acht) dagen schriftelijk en zorgvuldig gespecificeerd zijn gecommuniceerd aan ERS.

13.4      In geval tekorten of gebreken zoals genoemd in paragraaf 13.3  op een juiste wijze zijn gemeld aan ERS en aan ERS toerekenbaar zijn zal ERS naar haar keuze de gebreken of tekorten opheffen dan wel aan Afnemer op basis van de overeengekomen koopprijs crediteren voor dat respectievelijk deel.

13.5      In geval nakoming van de prestatie zoals bedoeld in paragraaf 13.4 nog mogelijk is, kan Afnemer de Overeenkomst met ERS voor dat deel ontbinden, mits ERS hiermee schriftelijk instemt dan wel ERS ook na aanmaning tot nakoming binnen een redelijke termijn, niet er in slaagt de geconstateerde gebreken te herstellen.

13.6      Het in artikel 13 bepaalde is overeenkomstig van toepassing op Diensten.

 

 1. Aansprakelijkheid

14.1      ERS is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een levering Goederen cq. Diensten indien Afnemer nog niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

14.2      In geval van gebreken aan door ERS geleverde Goederen of Diensten is aansprakelijkheid beperkt zoals bepaald in artikel 14 van deze Voorwaarden.

14.3      In overige gevallen die niet vallen binnen de werkingssfeer van het overige deel van artikel 14 van deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van ERS voor schade beperkt tot vergoeding van Schade die, door Afnemer te bewijzen, aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Tenzij anders is bepaald in deze Voorwaarden is ERS niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm of welke soort dan ook.

14.4      ERS is niet aansprakelijk voor Schade, welke ontstaat in verband met door ERS (of door ERS ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot ) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde Goederen of Diensten.

14.5      Elke aansprakelijkheid van ERS wordt in de tijd beperkt tot 3 jaar vanaf het moment van levering van desbetreffende Goederen of Diensten.

14.6      Terzake van Goederen die ter beschikking zijn gesteld in het kader van Verhuur geldt voor gebreken (w.o. barsten, scheuren, verzakkingen, afbrokkelen, verkleuring, etc.) ontstaan door materiaalkeuze en/of constructiekeuze door of namens de Afnemer, aanvaardt ERS geen verantwoordelijkheid. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de voor of namens hem voorgeschreven constructies en/of bouwmethoden.

14.7      De omvang van de aansprakelijkheid van ERS is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade:

 1. primair geldt dat indien het desbetreffende schadegeval wordt uitbetaald op grond van een aansprakelijkheidsverzekering, de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitbetaalde bedrag, vermeerderd met het eventuele bedrag aan eigen risico dat in gevolge de polisvoorwaarden niet ten laste komt van de verzekeraar.
 2. indien ter zake geen verzekering gesloten is dan wel polisdekking ontbreekt dan is de Schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief omzetbelasting.
 3. In geval van een duurovereenkomst zal de maximale vergoeding worden beperkt tot hetgeen in een periode van maximaal 1 jaar beloopt. In geen geval zal de vergoeding voor schade zoals bedoeld in artikel 14.7 meer bedragen dan € 10.000.

14.8      Indien tengevolge van een gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 14.7 meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.

ERS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder niet-uitputtend is begrepen:

 1. gevolgschade;
 2. gederfde winst;
 3. gemiste besparing;
 4. bedrijfsstagnatie;
 5. normale slijtage;
 6. aanpassing van overheidsvoorschriften;
 7. materialen en zaken, werkwijzen en constructies voor zover op instructie van de Afnemer toegepast, dan wel aangeleverd;
 8. schade opgetreden na levering indien Afnemer (of een derde) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ERS is overgegaan tot herstel of andere werkzaamheden aan het geleverde heeft (laten) verricht(en);
 9. ERS aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het krachtens Overeenkomst geleverde door schuld of toedoen van Afnemer of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

14.9      Aansprakelijkheid van ERS gaat nooit verder dan zoals bepaald in deze Voorwaarden.

14.10    Beperkingen van aansprakelijkheid van ERS, strekken ook ten gunste van haar bestuurders, werknemers en hulppersonen van ERS.

14.11    Indien en voor zover ERS ter zake van enige Schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de Afnemer cq deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer haar ter zake volledig vrijwaren en aan ERS alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.

14.12    Bij opbouw van Goederen bestemd voor Verhuur, kan het zijn dat deze rondom worden vastgezet d.m.v. verankeringen in de grond. ERS draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging van kabels, buizen en leidingen hierbij. Rondom de voor Verhuur bestemde Goederen gelegen kabels, buizen en leidingen die gevaar lopen beschadigd te raken dienen door Afnemer gemarkeerd te worden. Bij afbouw van voor Verhuur bestemde Goederen (bijvoorbeeld tenten) is ERS niet verantwoordelijk voor het vullen van de ontstane gaten. Tevens neemt ERS geen verantwoording voor alle andere schade aan het terrein ontstaan door bouw, afbouw transport etc.

 

 1. Omzetbonus en kortingen

Bonus – en/of kortingsbedragen ten gunste van de Afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de Afnemer verschuldigde bedragen waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, aan ERS zijn voldaan. Door de Afnemer nog verschuldigde factuurbedragen zullen door ERS op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.

 

16        Overmacht

16.1      Mocht ERS als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen tegenover Afnemer te voldoen dan zal ERS gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn en gehouden te zijn tot enige vergoeding van Schade, de Aflevering van de Goederen cq Diensten uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.

16.2      Ingeval van langer durende overmacht zal ERS daarvan onverwijld mededeling doen aan Afnemer, waarbij Afnemer na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting ERS het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst te vergoeden.

16.3      Mocht de overmacht langer duren dan een (1) maand, dan zal zowel ERS als Afnemer gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de Overeenkomst eenzijdig voor het niet-uitgevoerde deel te beëindigen.

16.4      Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van ERS, die de normale uitvoering van de Overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs niet van ERS kan worden gevergd, waaronder in ieder geval wordt begrepen: staking, ziekte, gebrek aan personen, grondstoffen en of materiaal, overheidsingrijpen, tekortkoming van door ERS ingeschakelde derden, gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer etc. Zulks ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien.

 

 1. Conversie, uitleg

17.1      Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

17.2      De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

17.3      Indien ERS op enig moment geen strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat ERS afstand doet van enig recht dat voortvloeit uit deze Voorwaarden, noch om op een later moment wederom nakoming te verlangen.

 

 1. Rechts- en forumkeuze

18.1      Op alle rechtsbetrekkingen tussen ERS en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Expliciet niet van toepassing zijn het Weens Koopverdrag alsook het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

18.2      Partijen kiezen gezamenlijk ervoor dat uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om kennis te nemen van eventuele rechtsgeschillen.

 

 1. Deponering

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 52347435 en zullen op het eerste verzoek kosteloos aan afnemer worden toegezonden.